Pravidla a podmínky

pro prodej vstupenek na konferenci a veletrh E-shop summit & expo 2018 prostřednictvím internetového prodeje společnosti OnCon s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 04142608, DIČ: CZ04142608 (dále také jako "Ochodní podmínky").

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POJMY

1.1 OnCon s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 04142608, DIČ: CZ04142608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24968, zastoupená Ing. Janem Kaliankem, dále také jen "Společnost", vydává tyto obchodní podmínky.

1.2 Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na konferenci a veletrh E-shop summit & expo 2018, konající se 16.-17. března 2018 v Průmyslovém paláci na výstavišti Praha Holešovice.

II. PRODEJ VSTUPENEK

2.1 Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy na prodej vstupenek na E-shop summit & epxpo 2018. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

2.2 Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.eshopsummit.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou konferenci a veletrh (dále také jen "Objednávka").

2.3 Objednávkou dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.eshopsummit.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.

2.4 Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce.

2.5 S ohledem na charakter akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.

2.6 Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou nebo převodem na bankovní účet Společnosti na základě vystavené výzvy k platbě. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 7 dnů od data vystavení výzvy k platbě.

III. CENA VSTUPENEK

3.1 Cena jedné vstupenky je proměnná a to podle druhu návštěvníka a data, ve kterém je vstupenka objednána. Vždy platí, že se cena zvyšuje, jakmile nastane podmínka dosažení určitého data.

Společnost je plátcem DPH, a proto bude k ceně připočteno DPH v zákonné výši.

3.2 Zaplacená částka za vstupenky se vrací pouze při nemožnosti účasti Účastníka na konferenci, a to při uplatnění tohoto práva u Společnosti nejpozději do 28. února 2018 (včetně). Všechny vstupenky vrácené před 28. únorem 2018 (včetně) jsou zatíženy storno poplatkem, který činí 50 % z ceny zakoupené vstupenky.

3.3 Od 1. března 2018 (včetně) se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle oddílu IV těchto obchodních podmínek.

3.4 Součástí vstupenky je dále časově omezené právo přístupu do interní databáze videozáznamů z výše specifikované konference, budou-li video záznamy z akce pořízeny a publikovány.

3.5 V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

IV. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK

4.1 Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.

4.2 Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše však dvakrát.

4.3 Žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 5. března 2018.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, popřípadě v tištěné podobě řádně zabezpečené.

5.2 Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel vstupenek tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Společností.

5.3 Společnost je zpracovatelem osobních údajů registrovaným u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00061095.

VI. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

6.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

6.2 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2017.

6.3 Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

6.4 Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

VII. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ NA KONFERENCI A VELETRHU

7.1 Při vstupu na konferenci a veletrh bude každému účastníkovi (po předložení vstupenky) vydána visačka. Ta opravňuje účastníka k volnému pohybu na veletrhu, resp. konferenci, a účastník je povinen tuto visačku nosit po celou dobu účasti na akci na viditelném místě.

7.2 Nebude-li účastník mít visačku viditelně, je oprávněn pořadatel (zástupce pořadatele) takováho účastníka z akce vykázat.

7.3 Na visačce bude uvedeno jméno, firma/pozice ve firmě a v QR kódu (nebo čárovém kódu) budou zakódovány další údaje a kontakty účastníka konference a veletrhu.

7.4 Pořadatel je oprávněn QR kód či čárový kod snímat při vstupu do výstavní haly, konferenční haly, konferenčních sálů apod. a to nejen z důvodu kontroly účastníků a jejich oprávnění ke vstupů do jednotlivých prostor. Účastník musí zástupcům pořadatele načtení údajů z visačky umožnit, jinak nemusí být do určeného místa/prostor vpuštěn.

7.5 Dále jsou oprávněni snímat čárové/QR kódy z visaček vystavovatelé a jejich zástupci na svých stáncích. Takové načtení údajů může, ale nemusí, účastník umožnit.

7.6 Při umožnění načtení údajů z visačky dle bodu 7.5 těchto obchodních podmínek získává vystavovatel všechny údaje o účastníkovi (tj. jméno, firma/pozice, e-mail, telefon) a účastník dává svolením takového načtení souhlas se zpracováním svých osobních údajů vystavovatelem a zároveň takovému vystavovateli uděluje své výslovné svolení s možností kontaktování ze strany vystavovatele a to i ve formě komerčního sdělení, které se bude týkat jeho veletržní nabídky.

7.7 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a kontaktování ze strany vystavovatele může návštěvník kdykoliv učinit a to bez omezení. Takové odvolání musí sdělit jasným a srozumitelným způsobem přímo vystavovateli, kterému dříve souhlas udělil. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

8.2 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah oddílu III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

8.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

8.4 Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

Vodňany, dne 28. srpna 2017